Rocznik Historii Filozofii Polskiej

Przejdź do treści
jest czasopismem naukowym, założonym przez pracowników Zakładu Historii Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez filozofów z Uniwersytetu Warszawskiego, a wydawanym od 2008 roku przez Fundację Historii Filozofii Polskiej.
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
 „Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego”
Warszawa, 9.04.2022 roku

Zakład Historii Filozofii Polskiej działający na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego informuje, że z przyczyn organizacyjnych została podjęta decyzja o przeniesieniu terminu Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rzeczy mające prawa do istnienia. Wokół Pamiętnika Stanisława Brzozowskiego”. Konferencja, pierwotnie zaplanowana na 11 grudnia 2021 roku, odbędzie się 9 kwietnia 2022 roku. W związku z przeniesieniem terminu konferencji przedłużeniu uległ czas na wysyłanie abstraktów – nowy termin, do którego będą przyjmowane zgłoszenia, to 28 lutego 2022 roku.
Pamiętnik to w dorobku Stanisława Brzozowskiego tekst szczególny. Jego wyjątkowe znaczenie jest spowodowane nie tylko tym, że powstawał w ciągu kilku ostatnich miesięcy życia jego autora, stanowiąc tym samym ważne (choć nie jedyne) świadectwo dróg myśli, na które Brzozowski wkraczał niedługo przed śmiercią. Pamiętnik to tekst szczególny także dlatego, że z jednej strony spotkały się w nim różne zagadnienia, które Brzozowski rozważał w całej swojej twórczości – może on zatem być uznany za tekst obrazujący skalę i rozmach jego zainteresowań i poszukiwań intelektualnych – z drugiej jednak strony powstawał w „czasie krytycznym”, momencie, w którym miało się dokonać istotne przesilenie w biografii twórczej autora. Świadczą o tym już pierwsze słowa Pamiętnika: „Niewątpliwie jest to dla mnie czas krytyczny: młodość przeszła doszczętnie i nastał czas, w którym nie wolno już zapowiadać, lecz trzeba dawać rzeczy mogące istnieć, mające chociażby pewne tylko prawa do istnienia”. Bezpośrednio jednak po tych słowach Brzozowski dodawał: „[…] jednocześnie coraz jaśniej występują wszystkie braki w przygotowaniu, wszystkie zaniedbania”.
W Pamiętniku Brzozowski wypowiada się zarówno na temat filozofii (filozofem jest ten, kto „myśli całokształtem swego moralnego doświadczenia”), jak i poezji (która „musi być pojmowana jako twórcza autodefinicja człowieka”); obszerne partie poświęcone studiowanej wówczas wnikliwie przez Brzozowskiego literaturze angielskiej spotykają się w tym dziele z fragmentami poświęconymi literaturze francuskiej czy rosyjskiej; sąsiadują w nim ze sobą wypowiedzi dotyczące heglizmu i katolicyzmu; wreszcie, autor Pamiętnika jest stale zainteresowany najnowszymi zjawiskami w kulturze polskiej, której przygląda się z oddalenia, a zarazem poddaje namysłowi własną biografię i formację. Interdyscyplinarność tego tekstu powinna prowadzić do interdyscyplinarności poświęconej mu konferencji naukowej. Do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: filozofów, literaturoznawców (badających zarówno literaturę polską, jak i literatury innych narodów), kulturoznawców, historyków, teologów, badaczy myśli politycznej i społecznej oraz przedstawicieli innych dyscyplin, którzy sięgają do dorobku Stanisława Brzozowskiego. Organizatorzy nie chcą ograniczać zakresu problematyki, która może zostać podjęta w zgłaszanych referatach – chcemy jedynie, aby wystąpienia nawiązywały do kręgu zagadnień rozważanych przez Brzozowskiego na kartach pisanego przed jego śmiercią dzieła, przyczyniając się tym samym do lepszego zrozumienia tego ważnego dla polskiej kultury tekstu.
Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień oraz jednostronicowych abstraktów. Zgłoszenia wraz z abstraktami (zawierające także podstawowe dane kontaktowe oraz afiliację) można wysyłać do 28 lutego 2022 roku na adres: pamietnik.konferencja@gmail.com. Najpóźniej do 7 marca zostanie ogłoszona informacja o zakwalifikowaniu zgłoszeń do udziału w konferencji, a uczestnikom zostanie wysłany wstępny program wydarzenia. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zamierzają zorganizować ją w trybie stacjonarnym, dopuszczają jednak także formę hybrydową lub wyłącznie zdalną – decyzja w tej sprawie zostanie podjęta bezpośrednio przed wydarzeniem i będzie uwzględniała sytuację związaną z pandemią COVID-19. Organizatorzy dołożą starań, aby ukazała się publikacja pokonferencyjna zawierająca artykuły powstałe na podstawie wygłoszonych referatów.
Współorganizatorem konferencji jest Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej. Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez kwartalnik filozoficzny „Kronos” oraz „Rocznik Historii Filozofii Polskiej”.
 
Komitet Organizacyjny
mgr Karolina Filipczak
 mgr Tomasz Herbich
 mgr Konrad Wyszkowski
 Wojciech Łobodziński
 Benedykt O’Connor
Informacja o składzie rady redakcyjnej, redakcji oraz współpracownikach redakcji >>>
Redakcja zaprasza do nadsyłania materiałów do kolejnych tomów. Adres redakcji i informacje dla Autorów>>>
Dotychczas ukazały się następujące tomy Rocznika Historii Filozofii Polskiej>>>
Rocznik Historii Filozofii Polskiej powstał jako rozwinięcie wydawanego od 2005 r. w internecie biuletynu Seminariów Historyków Filozofii Polskiej >>>
Informacja o wysyłce egzemplarzy drukowanych Rocznika Historii Filozofii Polskiej>>>


Aktualności


  • 10 września 2019 r.  sądowy rejestr dzienników i czasopism dokonał rejestracji

p. Tomasza Herbicha

jako nowego redaktora naczelnego Rocznika Historii Filozofii Polskiej.
Szanowni Państwo,
ochrona dóbr kultury i tradycji, w tym badania nad historią polskiej filozofii, rzadko mają szansę na komercyjny sukces, dlatego praca redakcji i współpracowników Rocznika Historii Filozofii Polskiej oraz wszystkie projekty Fundacji Historii Filozofii Polskiej opierają się na pełnej poświęcenia pracy wolontariuszy. Mimo ofiarnego zaangażowania specjalistów w zakresie historii filozofii oraz redakcji i edycji tekstów historycznych, za wiele usług wydawniczych Fundacja musi płacić. Środki na konieczne opłaty pochodzą z darowizn i odpłatnej działalności pożytku publicznego, polegającej na dystrybucji egzemplarzy drukowanych. Bez wsparcia Darczyńców projekty niemal ukończone czekają wiele miesięcy na skład, druk i dystrybucję. Prosimy, nie zgadzajcie się na opóźnienia w realizacji projektów Fundacji! Pomóżcie!

Jeżeli chcecie Państwo, by kolejne tomy Rocznika ukazywały się regularnie, wspierajcie: redakcję, skład, druk i dystrybucję Rocznika Historii Filozofii Polskiej darowiznami na konto bankowe:
06 1870 1045 2078 1060 1154 0001
konto bankowe należy do wydawcy Rocznika Historii Filozofii Polskiej, którym jest:
Fundacja Historii Filozofii Polskiej
ul. Jana Olbrachta 23 /19
01-102 Warszawa
(KRS: 0000311798)
Przelewy na powyżej wskazane konto Fundacji Historii Filozofii Polskiej, których tytułem jest "Darowizna na cele statutowe fundacji" dają prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:
- dla podatników PIT (podatek od osób fizycznych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
- dla podatników CIT (podatek od osób prawnych) w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 10% dochodu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zm.) art. 26, ust. 1 p. 9 podpunkt a;
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (z późn. zm.) art. 18, ust. 1 p. 1.

Uzasadnienie:
1. Fundacja Historii Filozofii Polskiej jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).
2. Wszystkie cele statutowe Fundacji Historii Filozofii Polskiej mieszczą się w katalogu określonym w par. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).


Wróć do spisu treści