VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej

Idź do spisu treści

Menu główne

Katedra Historii Filozofii w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

zaprasza na

VI Seminarium
Historyków Filozofii Polskiej
Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka
Lublin (KUL) 23
24 września 2013


    IV Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, które odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  w dniach 16-17 września 2010 r., poświęcone przejawom inspirującej funkcji światopoglądu wobec tematyki podejmowanej przez filozofów, jak też refleksji filozoficznej nad światopoglądem, ujawniło zainteresowanie badaczy problematyką relacji filozofii do innych dziedzin kultury. Wystąpienia, opublikowane następnie w pokonferencyjnym tomie, dotyczyły niejednokrotnie filozoficznej refleksji nad religią, a w tym również form filozoficznej kontestacji religii.
    Opisywane przez współczesną socjologię współistnienie procesów sekularyzacji i desekularyzacji skłania do podjęcia zagadnienia roli religii nie tylko w określaniu problemów podejmowanych przez filozofię (religia jako locus philosophicus), ale nawet w stymulowaniu samego sposobu uprawiania filozofii. W dziejach filozofii nie brak przykładów odwoływania się do wiary, jako do jednej z form argumentacji filozoficznej, a z drugiej strony przeciwstawiania racjonalnej kultury filozoficznej religijnemu irracjonalizmowi oraz podkreślania negatywnych funkcji religii w wymiarze kulturowym czy społecznym.

    Zapraszamy do udziału w dwudniowej konferencji pracowników naukowych i doktorantów. Udział w obradach jest bezpłatny, organizatorzy pokrywają koszty skromnych posiłków, natomiast nie zapewniają noclegów.
Przewidziane są dwie sesje: poniedziałkowa popołudniowa sesja plenarna oraz sesja wtorkowa, przedpołudniowa
w grupach tematycznych, których liczba i kształt będzie uzależniona od specyfiki nadesłanych propozycji komunikatów. Program konferencji i szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym w serwisie internetowym: www.filozofiapolska.pl

    Zapraszamy do zgłaszania tekstów wystąpień, odpowiadających ramowej tematyce planowanego seminarium, nie dłuższych jednak niż 20 min., tak by dać w każdym przypadku możliwość 10 min. dyskusji. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe (adres pocztowy i e-mailowy, stopień naukowy, stanowisko, instytucję naukową, w której jest się zatrudnionym) oraz jednostronicowy abstrakt proponowanego wystąpienia.
    Abstrakty zakwalifikowanych wystąpień będą opublikowane w wersji elektronicznej, a autorzy tekstów zaprezentowanych na konferencji zostaną zaproszeni do udziału w poseminaryjnej publikacji ogłoszonej drukiem.

Zgłoszenia wraz z abstraktami prosimy przysyłać do dnia 31 maja 2013 r. na adres:Pobierz formularz zgłoszeniowy >>>


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego